Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 przystąpiło 22 uczniów, wszyscy pracowali z arkuszem standardowym.
Uzyskane wyniki we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 są zróżnicowane, ale w większości bardzo dobre – satysfakcjonujące szkołę. Analizując poszczególne części egzaminu gimnazjalnego należy stwierdzić, że we wszystkich częściach uczniowie osiągnęli wyniki (średnie) wyższe niż w gminie, a jedynie z języka angielskiego nieco niższy niż w powiecie i województwie. Najlepiej na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym nasi uczniowie – po raz kolejny - wypadli  z matematyki oraz historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

 W części humanistycznej z języka polskiego statystyczny uczeń naszej szkoły uzyskał średni wynik 21,7 (67,8%) punktów. W dziewięciostopniowej skali staninowej jest to wynik wysoki (stanin 7). Jest to wynik  o 2 punkty wyższy od średniego wyniku uzyskanego w gminie, o 0,6  punkty wyższy niż w powiecie i o 0,8 punktu wyższy niż w województwie.
W części humanistycznej z historii i wos-u  uzyskany wynik jest bardzo dobry. Statystyczny uczeń klasy w tej części egzaminu uzyskał wynik 22,6 (70,7%) . W dziewięciostopniowej skali staninowej jest to wynik bardzo wysoki (stanin 8). W odniesieniu do średniego  wyniku uzyskanego w gminie jest to wynik  o 7,9 punktu wyższy; w porównaniu do wyniku w  powiecie – jest wyższy  o 9,8; w porównaniu do województwa – aż o 11 punktów wyższy.
W części matematyczno –przyrodniczej z matematyki wynik szkoły kształtuje się na poziomie  bardzo wysokim (poziom 8 w skali staninowej). Statystyczny uczeń naszego gimnazjum uzyskał średnio 16,3 punktu (56,3%). W odniesieniu do średniego  wyniku uzyskanego w gminie jest to wynik  o 9,2 punktu wyższy; w porównaniu do wyniku w powiecie – jest wyższy o 10 punktów; natomiast w porównaniu do województwa jest wyższy aż o 12,1 punktu.
W części matematyczno –przyrodniczej z przedmiotów przyrodniczych wynik egzaminu jest nieco  słabszy i zróżnicowany z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład tej części egzaminu gimnazjalnego. Statystyczny uczeń uzyskał średni wynik 14,7 punktu (52,4%). W dziewięciostopniowej skali staninowej jest to wynik wyżej średni (stanin 6).  Wyniki te wskazują na to, że egzamin z przedmiotów przyrodniczych okazał się dla uczniów umiarkowanie trudny. Wyniki egzaminu w tej części egzaminu są nieco wyższe (o 0,7 pkt.) od wyników uczniów w gminie, powiecie i województwie.
Uzyskane wyniki z języka angielskiego w obu zakresach należy określić jako dobre. Są wyższe od wyników uzyskanych przez uczniów w naszej gminie, lecz nieci niższe niż w powiecie i województwie na poziomie podstawowym.  Statystyczny uczeń naszej szkoły na poziomie podstawowym uzyskał   wynik 26,1 punktu (łatwość testu dla szkoły wynosi 0,65). W tej części egzaminu szkoła kształtuje się na poziomie  średnim (stanin 5). Wynik ten jest wyższy o 2,3 punktu od średniego wyniku uzyskanego w gminie i powiecie, o 2,5 pkt. wyższy niż w województwie.  W części egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym statystyczny uczeń uzyskał średni wynik 20,5 punktów. Łatwość testu została policzona na poziomie 0,51. Test okazał się testem trudnym dla naszych uczniów. Porównując jednak wyniki uczniów naszego gimnazjum z wynikami uzyskanymi w gminie i województwie; szkoła wypadła jednak dobrze. Osiągnięty wynik jest wyższy od wyniku uzyskanego w gminie aż  o 7,7 punktu; o 1 punkt wyższy niż w województwie i  zaledwie o 2,2 niższy niż w powiecie  niż  w województwie.

Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego na tle gminy, powiatu i województwa.